Mutualisme: una alternativa asseguradora moderna i eficaç
 
Publicat en la secció "I Trobada de Mutualitats Catalanes" el Llibre digital que recull ponències, conclusions i material gràfic.

10/03/2015
footer

La Federació de Mutualitats de Catalunya s'ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 75 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora sense afany de lucre, a prop d'un milió de persones, el 17% de la població de Catalunya.

La Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, sobre mutualitats de previsió social, atribueix a la Federació amb caràcter general la representació i la defensa dels interessos del mutualisme de previsió social català. Aquesta llei està dictada en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre el mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

La Federació és membre de la:

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


Bruc 72-74
08009 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal